Splošni pogoji poslovanja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. S temi Splošnimi pogoji se urejajo:
  • temeljna pravila poslovanja podjetja Meri Popins, spletni portal za družine, Bojan Banfi s. p., Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Izvajalec)
  • temeljna vprašanja odnosov med Izvajalcem in naročniki njegovih storitev
  • način elektronskega poslovanja Izvajalca
  • uporaba spletnega portala Izvajalca
  • temeljni odnos z osebami, ki v imenu in za račun Izvajalca izvajajo njegove storitve.
 2. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o izvajanju storitev, ki jih bo za njihovega naročnika (v nadaljevanju: Naročnika) izvajal Izvajalec. Z oddajo naročila se šteje, da je Naročnik z njimi seznanjen in je nanje pristal.
 3. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe, ki jo Izvajalec sklene z osebami, ki bodo v njegovem imenu in za njegov račun ali zanj kakorkoli sodelovale pri izvajanju storitev iz njegove dejavnosti.
 4. Izvajalec lahko Splošne pogoje kadarkoli dopolni ali spremeni.
 5. Splošni pogoji so opremljeni z datumom, uro in minuto objave. Ne glede na njihovo spreminjanje velja, da se za konkretni pogodbeni odnos uporabljajo tisti, katerih časovni interval veljavnosti datumsko sovpada s sklenitvijo pogodbe.
 6. Ne glede na morebitno tiskano verzijo Splošnih pogojev vedno veljajo tisti, ki so objavljeni na spletnem portalu www.meripopins.si
 7. Spremembe ali dopolnitve Splošnih pogojev stopijo v veljavo s trenutkom objave.
 8. Spletni portal www.meripopins.si (z obrazci in s povezavami) je tudi edino sredstvo, prek katerega Naročnik lahko odda naročilo. Po oddaji naročila lahko Izvajalec in Naročnik komunicirata tudi prek telefona in e-pošte.
 9. Splošni pogoji v ničemer ne posegajo v prisilne predpise. V kolikor je posamezno določilo Splošnih pogojev v nasprotju s prisilnim predpisom, velja predpisano določilo. Prav tako veljajo vsa določila predpisov v Republiki Sloveniji, ki urejajo področje dejavnosti Izvajalca, ki jih ti Splošni pogoji ne vsebujejo, oziroma ne urejajo drugače kot predpisi.
 10. Sestavni del Splošnih pogojev je tudi cenik.

II. PREDSTAVITEV PODJETJA MERI POPINS

 1. Podjetje Meri Popins, Bojan Banfi s. p., na svojem spletnem portalu ponuja storitve, prilagojene potrebam sodobnih družin – krajše, priložnostno varstvo otrok, prevoze otrok ter izobraževanja in svetovanja za starše.
 2. Pri tem podjetje nudi vrhunske storitve, saj so vsi delavci, ki zanj in/ali v njegovem imenu opravljajo naloge, potrebne za izvajanje omenjene dejavnosti, preverjeni ter dodatno usposobljeni.
 3. Podjetje Meri Popins prek spletne platforme nastopa kot posrednik storitev med Naročniki in delavci, ki zanj in/ali v njegovem imenu opravljajo storitve, jih ne zaposluje ter si za svojo storitev obračuna provizijo.
 4. Podjetje Meri Popins trenutno izvaja storitve le na območju Ljubljane, načrtuje pa širitev v večja mesta po Sloveniji. O širjenju dostopnosti mreže svojih storitev na nova območja bo Naročnike sproti obveščalo.

III. DEFINICIJA POJMOV

Pojmi, uporabljeni v Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 1. Izvajalec je samostojni podjetnik, registriran v poslovnem registru z matično številko 7235151000 in davčno številko 11624043. Ni pa zavezanec za obračun in plačilo DDV.
 2. Otrok označuje mladoletno osebo ženskega ali moškega spola, katere starši pri Izvajalcu naročijo storitve, ki jih ta nudi s Splošnimi pogoji.
 3. Naročnik je vsaka fizična oseba, starejša od 18 let, ki se izkaže kot oče ali mati otroka, za katerega varstvo ali prevoz naroča.
 4. Varuška je oseba, ki v imenu in za račun Izvajalca neposredno izvrši storitev varstva otroka, je za to usposobljena in pri Izvajalcu preverjena.
 5. Voznik je oseba, ki v imenu in za račun Izvajalca neposredno izvrši storitev prevoza otroka, je za to usposobljen in pri Izvajalcu preverjen.
 6. Oseba, ki izvaja izobraževanja in svetovanja, v imenu in za račun Izvajalca neposredno izvrši storitev izobraževanja in svetovanja. Izvajalec je opravil skrben izbor, vsi so strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami, s potrebno izobrazbo in preverjenimi referencami.
 7. Storitve Izvajalca so tiste, ki so definirane s Splošnimi pogoji in so zaradi tega vedno sestavni del predmeta naročila oz. njegove izvedbe.
 8. Storitev Varstvo otroka poteka v za to primernem javnem ali zasebnem prostoru, določenem s strani Naročnika, z njegovim nadzorom ali brez njega. Če v posameznem primeru ni dogovorjeno drugače, storitev varstva otroka vključuje:
  • skrb za dobrobit in varnost otroka,
  • pripravo obrokov za otroka v času varstva v skladu z navodili Naročnika, hranjenje, previjanje, menjanje plenic in preoblačenje,
  • aktivno angažiranje in sodelovanje z otrokom pri igri, animaciji in podobno.
   Varuške v okviru varstva otrok ne opravljajo drugih del, ki niso nujno povezana z otroki (pospravljanje, likanje, učna pomoč).
 9. Storitev Prevoz otroka označuje prevoz z določenega kraja do kraja, kot želi Naročnik. To zlasti pomeni prevozne storitve s kraja domovanja do vrtca ali šole, lokacije otrokovih popoldanskih aktivnosti oziroma katerekoli druge lokacije, ki jo določi Naročnik. Storitev se lahko nudi kot samostojna, če je kot takšna naročena, lahko pa se kombinira s storitvijo Varstvo otroka.

IV. STORITVE, KI JIH NUDI MERI POPINS

 1. Izvajalec je ponudnik storitev priložnostnega varstva otrok, prevozov otrok ter izobraževanja in svetovanja za starše. Izvajalec prek spletne platforme povezuje Naročnike in končne izvajalce, ki v imenu in za račun Izvajalca opravljajo opredeljene storitve. Izvajalec tako kot posrednik nastopa v vlogi varnostnega filtra za Naročnike in jim s tem zagotavlja varnost, zanesljivost in strokovnost.
 2. Izvajalec varuške skrbno preveri ter jih vključi v uvajalno izobraževanje. Delo varušk Izvajalec tudi redno vrednoti v sodelovanju s starši.
 3. Izvajalec na spletnem portalu www.meripopins.si objavlja profile varušk, ki jih nudi Naročnikom. Ti lahko pri naročanju varstva otrok izberejo katerokoli od varušk ali pa izberejo možnost, da jim sistem sam določi prosto varuško. Pri izboru konkretne varuške sistem Naročniku ponudi samo termine, v katerih je ta na razpolago.
 4. Izvajalec sodelavce za prevoz otrok skrbno preveri, prav tako zahtevane licence in ustrezno opremljenost vozil.
 5. Sodelavci, ki izvajajo izobraževanja in svetovanja za starše, so strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami, ustrezno izobrazbo in referencami.
 6. Pogoje morajo varuške in vozniki izpolnjevati ves čas pogodbenega sodelovanja z Izvajalcem, tako da je Naročniku vedno nudena enako kakovostna storitev.
 7. Naročniki storitev Izvajalca sami nosijo stroške za vzpostavitev kontakta in komuniciranje z njim.
 8. Storitve, ki jih Izvajalec zaračunava Naročniku, so določene v ceniku, skladno s Splošnimi pravili poslovanja.

V. REGISTRACIJA IN SKLEPANJE POGODB (ODDAJA NAROČIL)

 1. Pogodbo o nudenju storitev skleneta Naročnik in Izvajalec izključno prek spletnega portala www.meripopins.si.
 2. Naročnik in Izvajalec skleneta pogodbo na način, da Naročnik izpolni spletni rezervacijski obrazec na povezavi www.meripopins.si in ga s klikom na gumba »naroči« in »plačaj« odda, Izvajalec pa mu na e-mail naslov, ki ga je Naročnik navedel ob registraciji, sporoči, da je njegovo naročilo sprejeto.
 3. Pogodba se na način iz prejšnje točke sklene za vsako naročilo posebej.
 4. Naročnik storitve Izvajalca se mora pred oddajo prvega naročila obvezno registrirati in ustvariti svoj uporabniški račun. Ob registraciji Naročnik pridobi uporabniško ime in geslo, s katerima lahko kadarkoli dostopa do svojega uporabniškega računa, vpogleda vanj ali spreminja svoje podatke. V uporabniškem računu so Naročniku dostopni tudi podatki o njegovih naročilih, tako aktualnih (vsebina in status naročila) kot vseh preteklih.
 5. Podatki, ki jih Naročnik vnese ob registraciji, morajo biti resnični, saj sam odgovarja zanje kot tudi za morebitne posledice njihove nepravilnosti.
 6. Naročnikov profil ni prenosljiv na drugo osebo. Vsak Naročnik se lahko registrira le z enim profilom.
 7. Če Izvajalec pri oblikovanju profila ali vnašanju podatkov zazna kršitev predpisov, lahko profil tudi izbriše.
 8. Naročnik mora oddati naročilo najpozneje dve uri pred začetkom njegovega izvajanja.

VI. CENA IN PLAČILO STORITEV

 1. Plačila za storitve Izvajalca so določena s cenikom, ki je sestavni del Splošnih pogojev poslovanja. Cena posamezne storitve vključuje celotne stroške, ki jih plača Naročnik.
 2. Cene varstva otrok so praviloma določene glede na čas trajanja storitve, pri čemer se računajo polne ure. Če mora varuška izvajanje varstva otroka podaljšati za več kot 10 minut, vendar ne po svoji krivdi, se šteje, da gre za novo naročilo in ga je Naročnik dolžan plačati.
 3. Cena za storitev prevoza se določa po ceniku glede na prevoženo število kilometrov pri enkratnih prevozih, pri paketnih, celomesečnih prevozih otrok pa po dogovoru z Naročnikom. V tem primeru lahko Izvajalec pripravi posebno, cenovno bolj ugodno ponudbo.
 4. Cena posameznega izobraževanja je odvisna od vsebine, izvajalca in dolžine trajanja in se ob vsakem razpisanem izobraževanju objavi posebej.
 5. Cena svetovanja je določena glede na strokovnjaka, ki svetovanje izvaja, pri čemer se obračunajo polne ure.
 6. Naročnik plača storitve izključno prek spletnega bančništva, in sicer ob oddaji naročila, bodisi s plačilom predračuna ali računa po UPN nalogu (plačilni nalog) na TRR izvajalca št. IBAN SI56 0288 9026 2254 013, odprtega pri NLB d. d., SWIFT NLBSI2X, bodisi prek PayPal sistema. Uporabnik lahko storitev plača s kreditnimi karticami tudi kot neregistrirani uporabnik PayPal sistema pod enakimi varnostnimi pogoji, ki jih sistem omogoča.
 7. Registrirani uporabniki spletnega portala www.meripopins.si lahko kupijo tudi darilne bone, ki jih je mogoče unovčiti za katero koli storitev Izvajalca, njihova veljavnost pa je eno leto od nakupa. Darilni bon vsebuje unikatno kodo, ki jo uporabnik ob naročilu vnese na za to predvideno mesto, vrednost darilnega bona pa se samodejno odšteje od cene naročene storitve. Kodo je možno uporabiti za več naročil storitev do vrednosti višine zneska, navedenega na bonu. Če vrednost naročene storitve presega vrednost bona, razliko Naročnik doplača ob samem naročilu. Imetnik darilnega bona ne more zahtevati izplačila njegove denarne vrednosti.

VII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI IZVAJALCA

 1. Izvajalec bo naročene storitve opravil strokovno in pravočasno.
 2. Izvajalec odgovarja za resničnost in pravilnost podatkov na spletnem portalu www.meripopins.si ter jih je dolžan sprotno ažurirati, tako da Splošni pogoji veljajo po stanju, ko Naročnik prek portala odda svoje naročilo.
 3. Varuška in voznik morata pri izvajanju storitev paziti, da med otroci ne delata diskriminacije, ne smeta uporabljati sovražnega govora ali drugega neprimernega izrazoslovja, kar bi lahko pri otrocih ali Naročnikih ustvarjalo nelagodje in neenakopravnost.
 4. Če varuška izvaja varstvo otroka na domu Naročnika, mora spoštovati zasebnost njegovega doma in ga uporabljati le toliko, kot je nujno potrebno za varstvo, nego in spanje otroka. Enako velja tudi za predmete in drugo opremo, ki jo uporablja, pri čemer je vezana zlasti na tisto, ki je pripravljena s strani Naročnika.
 5. Varuška mora spoštovati hišni red in zasebnost prostora, v katerem izvaja varstvo otroka, oziroma namembnost in hišni red javnega prostora, če se varovanje izvaja v javnem prostoru.
 6. V času varstva otroka mora varuška skrbeti tudi za varnost prostorov Naročnika in paziti, da ne pride do kraje, poškodbe ali kakršnekoli nesreče.
 7. Varuškam in voznikom je prepovedano neposredno ali posredno dogovarjanje ali nudenje uslug Naročnikom brez dovoljenja Izvajalca. Kršitev tega določila se šteje za grobo kršitev pogodbenega dogovora in ima za posledico takojšnjo prekinitev pogodbenega odnosa med Izvajalcem in varuško oziroma voznikom, hkrati pa je, ne glede na škodo, ki jo varuška ali voznik s takšnim ravnanjem povzroči Izvajalcu, ta upravičen tudi do pogodbene kazni, opredeljene v sklenjeni pogodbi.
 8. Varuška in voznik sta dolžna izvršiti naročeno in s strani Izvajalca odrejeno storitev v času in obsegu naročila Naročnika ter s kvaliteto, ki je določena s Splošnimi pogoji.

VIII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI NAROČNIKA

 1. Naročnik storitve ima ob naročilu, ki ga lahko odda najpozneje dve uri pred začetkom njegovega izvajanja, pravico zaprositi oziroma naročiti dodatne storitve, ki v teh Splošnih pogojih niso definirane. S potrditvijo naročila s strani Izvajalca se šteje, da je ta njihovo izvedbo sprejel.
 2. Naročnik lahko varuški ali vozniku da dodatna navodila skladno z določili teh Splošnih pogojev. Ob predaji otroka mora varuško oziroma voznika tudi opozoriti na morebitne zdravstvene ali druge posebnosti otroka, ki bi lahko vplivale na izvajanje storitve. V nasprotnem primeru ne bosta mogla ustrezno ukrepati in nuditi nujne zdravstvene ali druge pomoči, če bi bila ta potrebna. V teh primerih Izvajalec ne odgovarja za posledice, ki bi lahko nastale.
 3. Naročnik mora varuški predati tudi ostale osnovne informacije, ki jih ta nujno potrebuje za izvedbo varstva otroka, kot so: napotki glede hranjenja in spanja otroka, posebnosti glede njegovih ritualov, navodila, kateri prostori se lahko uporabljajo v stanovanju Naročnika, kje se nahaja potrebna oprema (higienski pripomočki, plenice, kuhinjski pribor, hrana idr.). Skupaj se tudi dogovorita, v katerih nujnih primerih ga varuška lahko pokliče oziroma mora poklicati.
 4. Naročnik ima pravico nadzora nad izvajanjem naročene storitve. To pravico lahko po želji koristi tako, da kadarkoli in brez najave nenapovedano pride domov oziroma na kraj, kjer se izvaja storitev varstva njegovega otroka.
 5. Naročnik lahko izvajanje storitve varstva otroka tudi snema z lastnimi napravami, vendar mora pred tem s strani varuške in Izvajalca dobiti soglasje, sicer se šteje, da gre za nezakonito snemanje in poseg v varuškino zasebnost. Tako pridobljeni posnetek se tudi ne more uporabiti v nobenem postopku.
 6. Naročnik se zavezuje, da bo v prostorih, kjer se bo opravljala storitev varstva otrok, odstranil vse predmete, ki niso potrebni za izvajanje storitve, bi lahko pomenili tveganje za zdravje in varnost otroka ali pa so večje vrednosti in posebnega pomena za Naročnika, še zlasti nakit, dragocenosti in podobno.
 7. Naročnik lahko najpozneje v roku 24 ur po tem, ko je bila storitev opravljena, poda pripombe na izvajanje in kvaliteto ter uveljavlja zahtevke po Obligacijskem zakoniku. Reklamacijo odda pisno na e-naslov info@meripopins.si. Postopek obravnave je zaupen, Izvajalec ga rešuje prednostno, praviloma v roku 24 ur po oddani reklamaciji. Pri reševanju pritožbe spoštuje tudi veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov.
 8. Naročnik ne sme brez dovoljenja Izvajalca sam posredno ali neposredno kontaktirati varuške ali se dogovarjati za koriščenje njenih uslug. Takšno ravnanje bi se štelo za grobo kršitev pogodbenih določil in Splošnih pogojev.

IX. PREKINITEV POGODBE (PREKLIC NAROČILA)

 1. Pogodba med Naročnikom in Izvajalcem o nudenju storitev preneha veljati z izvršitvijo naročenih storitev ali z razvezo po Splošnih pravilih oziroma splošnih predpisih.
 2. Že plačano in potrjeno naročilo lahko Naročnik prekliče samo prek sporočila na e-mail naslov info@meripopins.si, vendar mu Izvajalec plačila ne vrne. Naročnik pa lahko koristi že plačano storitev v enakem obsegu v obdobju treh mesecev od datuma plačila, razen če naročilo prekliče manj kot dve uri pred začetkom izvajanja. V tem primeru ni upravičen do koriščenja plačane storitve.
 3. Izvajalec je dolžan že plačano in potrjeno naročilo izvršiti, v primeru, da zaradi višje sile Naročniku ne more zagotoviti izbrane varuške, mu je dolžan zagotoviti drugo ustrezno.

X. PRAVICE IN OBVEZNOSTI GLEDE ZBIRANJA IN ZAŠČITE OSEBNIH PODATKOV

 1. Izvajalec na podlagi strinjanja varušk in Naročnikov zbira njihove osebne in druge podatke, o njih vodi evidenco in jih tudi obdeluje. Prav tako pa jih za potrebe izvedbe naročila izmenjuje/posreduje. Izvajalec operira s podatki samo toliko in v takšnem obsegu, kot je to nujno potrebno za pravilno in kvalitetno izvršitev dela.
 2. Šteje se, da sta Naročnik in varuška s sklenitvijo pogodbe z Izvajalcem dala soglasje tako za zbiranje podatkov za namene izvajanja dejavnosti Izvajalca kot tudi za posredovanje teh podatkov osebam, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi naročila, če gre za podatke Naročnika, oziroma Naročniku, če gre za podatke varuške.
 3. Pri vsakokratni oddaji naročila in plačilu Naročnik soglaša, da Izvajalec zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:
  • ime in priimek starša,
  • e-naslov,
  • telefonska številka,
  • naslov in kraj bivanja,
  • starost varovanega otroka,
  • morebitne zdravstvene in druge posebnosti varovanega otroka, pomembne za izvedbo varstva,
  • morebitne dodatne informacije, nujno potrebne za izvedbo varstva,
  • podatki o naročenih storitvah,
  • IP naslov.
 4. Izvajalec Naročniku jamči popolno diskrecijo tako glede podatkov o njem kot tudi o varuški, ki je izvršila naročilo njegove storitve. Navedeno jamstvo velja neomejeno tudi za obdobje po tem, ko je storitev že opravljena. Varovanje osebnih podatkov Naročnika se nanaša tako na vse osebe njegove družine kot tudi na osebe, ki kakorkoli koristijo prostor, v katerem se varstvo otroka izvaja, ne glede na to, ali te osebe tam stanujejo ali se v prostorih znajdejo naključno.
 5. Na zahtevo Naročnika mu Izvajalec lahko posreduje ustrezne informacije o načinu hranjenja in obdelave njegovih osebnih podatkov. Brez dovoljenja Naročnika Izvajalec njegovih osebnih podatkov ne more koristiti v marketinške namene. Izvajalec se zavezuje, da bodo vsi njegovi zaposleni, pogodbeni partnerji in še posebej varuške skrbno varovali osebne podatke, pod materialno in kazensko odgovornostjo za morebitno kršitev varovanja osebnih podatkov.
 6. Izvajalec prepoveduje in nadzoruje kopiranje svojih baz podatkov. Vsakega, ki bi to obvezo prekršil, bo ustrezno kaznoval. Izvajalec se tudi zavezuje, da bo vse osebne podatke, ki jih bo pridobil, varoval tako, da bo prepovedal kakršnokoli elektronsko posredovanje, razen tistim, ki jih bodo nujno potrebovali za izvedbo samega naročila. Prejemniki teh podatkov bodo opozorjeni, da morajo z njimi skrbno ravnati in jih po uporabi izbrisati.
 7. Izvajalec bo vse osebe, ki bodo prišle v stik z osebnimi podatki, zavezal k temu, da vanje ne pogledujejo, jih ne distribuirajo ali obdelujejo na kakršenkoli način, še najmanj pa z njihovo morebitno objavo na katerem od elektronskih medijev ali spletu. Vsakršno tovrstno dejanje bo sankcioniral s pogodbenimi kaznimi.
 8. Izvajalec bo podatke o naročilu in njegovi izvedbi hranil še leto po opravljeni storitvi.

XI. INTERAKTIVNOST

 1. Izvajalec na svojem spletnem portalu omogoča tudi komentiranje storitev, v za to posebej pripravljeni rubriki, za katero se morajo uporabniki registrirati. Z zapisom komentarja (pohvala, graja) avtorji soglašajo, da lahko ta trajno ostane na spletni strani zgolj pod to rubriko. Izvajalec lahko zapise kadarkoli tudi odstrani. Vsekakor bo odstranil komentarje, ki bi bili žaljivi, ki bi izražali politična, verska ali druga prepričanja avtorjev, ali kakorkoli nasprotovali javni morali, pa tudi zapise, ki ne bi bili v skladu in povezani z dejavnostjo Izvajalca.
 2. Izvajalec svoje storitve in komentiranje omogoča tudi na svoji Facebook strani. Prav tako bo na tem mestu odstranil vse zapise, ki bi bili žaljivi, ki bi izražali politična, verska ali druga prepričanja avtorjev, ali kakorkoli nasprotovali javni morali, pa tudi zapise, ki ne bi bili v skladu in povezani z dejavnostjo Izvajalca.
 3. Izvajalec redno spremlja zadovoljstvo naročnikov, zato jim bo po vsaki opravljeni storitvi posredoval anketni vprašalnik, s katerim želi preveriti njihovo zadovoljstvo, ugotoviti njihova pričakovanja in temu prilagoditi storitve.
 4. Izvajalec ni odgovoren za varovanje kakršnegakoli avtorskega dela, ki bi ga koristniku te rubrike predstavljala objava.
 5. Izvajalec kot upravljavec spletnega portala www.meripopins.si na svojih spletnih mestih uporablja piškotke. To so majhne datoteke z informacijami, ki se začasno shranijo na računalnik Naročnika. Ta ni obveščen o tem, ko se piškotki namestijo, njihov glavni namen pa je, da spletni strežniki prepoznajo računalnik in spletni brskalnik, prilagodijo spletno stran ter poskrbijo za enostavnost in hitrost. Piškotki Izvajalcu omogočijo, da Naročniku prikaže pravilne informacije, ki jih išče in ga zanimajo. Z zbiranjem in s pomnjenjem informacij o nastavitvah spletnega mesta s pomočjo piškotkov lahko Izvajalec zagotovi boljšo spletno stran in trženjske izkušnje. Piškotki Izvajalcu ne dajejo dostopa do računalnika Naročnika in podatki, ki jih zbira prek piškotkov, ne vključujejo njegovih osebnih podatkov.
 6. Piškotki na domeni meripopins.si :
  Piškotek Trajanje Namen
  __PHPSESSID seja Delovanje sistema za prikaz vsebin.
  wordpress_ 2 tedna Zapomni si vašo prijavo na spletno stran.
  wordpress_logged_in_ 2 tedna Zapomni si, kdaj ste se prijavli in kdo ste.
  woocommerce_cart_hash seja Zapomni si, katere izdelke imate v košarici.
  woocommerce_items_in_cart seja Zapomni si, koliko izdelkov imate v košarici.
  wp_woocommerce_session_ 48 ur Vzpostavitev seje in prepoznavanje izdelkov v košarici.
  utma 2 leti Statistika ogledov spletne strani (Google Analytics).
  utmb 30 minut Statistika ogledov spletne strani (Google Analytics).
  utmc seja Statistika ogledov spletne strani (Google Analytics).
  utmz seja Statistika ogledov spletne strani (Google Analytics).
 7. Večina spletnih brskalnikov omogoča, da lahko Naročnik nastavi piškotke po svoji meri. Lahko jih zavrne ali sprejme s funkcijo, vgrajeno v spletne brskalnike. Če piškotke zavrne, lahko spletno stran Izvajalca uporabi, vendar določene podstrani ne bodo delovale ali ne bodo delovale pravilno.
 8.  Na spletnih straneh Izvajalec uporablja tudi vtičnike družbenih omrežij in če Naročnik obišče njegovo spletno stran prek njih, se ustvarijo povezave z naročnikovimi uporabniškimi računi na teh omrežjih. Če Naročnik tega ne želi, se mora z njih odjaviti pred obiskom spletne strani Izvajalca.

XII. OSTALO

 1. Izvajalec omogoča Naročniku, da se naroči na prejemanje novic. Staršem tako nudi koristne informacije ter z njimi deli izkušnje in spoznanja, ki se dotikajo izzivov sodobnega starševstva. Naročnik se sam odloči, ali bo uvrščen med prejemnike novic, od prejemanja se lahko tudi kadarkoli odjavi.
 2. Izvajalec ne objavlja povezav na druge spletne strani, razen izjemoma, če oceni, da je kakšna posebej primerna za nudenje informacij, povezanih z izvajanjem njegove dejavnosti.

XIII. KONČNE DOLOČBE

 1. Vse morebitne spore, ki bi izhajali iz izvajanja dejavnosti, bo Izvajalec poskušal z Naročnikom reševati sporazumno. Če to ne bo mogoče, velja, da sta Naročnik in Izvajalec dogovorjena za pristojnost sodišča v Ljubljani.

 

Ljubljana, 31.5.2017, objavljeno ob 0.59